لالـه ايرانی

Monday, September 24, 2007

انرزی هسته ای

دوباره دوست عزيزم "فرهنگ" دسته گل تازه ای در واکنش به آخرين غزل من به آب داده است که حيفم آمد با شما آن را قسمت نکنم. با سپاس از اين دوست مهربان.

..............

عزير من، عزيزمن، چرا ز عشق خسته ای
نه، باورم نمی شود ز عاشقی گسسته ای؟

چگونه عاشقانه می بری دل از جهانيان
اگر که در بروی عشق سالهاست بسته ای؟

تو از تمام ما سری، که دلبر و دلاوری
چه خسته ای، چه بسته ای، مگو که دل شکسته ای

تو يوغ عاشقی نهاده ای به گردن همه
کجا ز يوغ عاشقی هزار بار رسته ای؟

هزار نامه و گل از هزار عاشق جوان
نثار روی ماه تو که لاله دسته دسته ای

نمی کنم تو را رها بحق هفت امام تا
لبان توست پسته ای، انرژی تو هسته ای

تو لاله ای ميان هاله ای ز عشق و زندگی
ز هر چه بند رسته ای و در دلم نشسته ای

Saturday, September 22, 2007

اعتــراف


مرا هزار عاشق است، هزار دل شکسته ام
ولی ز يوغ عاشقی هزار بار رسته ام

هزار نامه و گل از هزار عاشق جوان
گرفته ام و در به روی هر هزار بسته ام

چنان گذشته زندگی ميان بند و بندگی
که من ز دست هرچه مرد زندگيست خسته ام

مرا به سرنوشت مادران من مخوان دگر
که سالهاست از شما و عشقتان گسسته ام

من و خيال سادگی و عشق خانوادگی
بدور باد از گزند هر چه مرد هسته ام

چه خوش خيال و ساده ای که دل به وهم داده ای
گمان چه می بری که من بياد تو نشسته ام؟

چه بيقراری ای پسر، کجای کاری ای پسر
چه می دهی پيام روز و شام دسته دسته ام

که من زترس عشق چون تويی هزار سال پيش
درون خود خزيده ام برون زبند جسته ام

تو را خدا عجيب نيست، مرا هزار عاشق است
ولی ز يوغ عاشقی هزار بار رسته ام

Monday, September 10, 2007

آرزو


خدا کند که جواب سئوال من باشد
جوانکی که می آيد وبال من باشد

خدا کند که بداند که در چه حالم من
خدا کند که هوادار حال من باشد

خدا کند که بداند چقدر دلتنگم
و هم پياله و هم سن و سال من باش

شود که از گره و جنس و گوهری باشد
که آرزو کنمش تا که مال من باشد؟

برويد و برود از هوای من بالا
هميشه سبز بماند، نهال من باشد

بدست هيچ کلاغی بهانه ای ندهد
فقط فقط و فقط سيب کال من باشد

و مثل وسوسه شعر، هرکجا بروم
هميشه خانه نشين ِ خيال من باشد

غبار غربت و غم روبد از دل تنگم
و در مواقع پرواز، بال من باشد

خوشا که بوی کوير برشته آوردم
خوشا که تشنه آب زلال من باشد

جوانکی که می آيد وبال من باشد
خدا کند که بيايد که مال من باشد