لالـه ايرانی

Saturday, September 02, 2006

خط و خال پلنگ

بی تعارف برايت بگويم
اين دل من برای تو تنگ است

دوست می دارمت در کنارم
بيش از اين هر چه گويم جفنگ است

لب بياد لبان تو شيرين
دل بشوق نگاهت ملنگ است

دوست می دارمت از همين رو
با خيالت جهان شوخ و شنگ است

عقده ها، شکوه ها، بی تويی ها
با تو چون خط و خال ِ پلنگ است

ور نه بی تو جهان هر شب و روز
هر چه باشد هياهوست، جنگ است

بی خيالت جهان هر چه باشد
آبرو ريزی و جنگ و ننگ است.

بی تعارف، بفرما، بفرما
اين دل من برای تو تنگ است